اساتید

خانم مینا ویسمه

تحصیلات:کارشناسی

تخصص:مدرس زبان کره ای

دکتر قاسم اله وردی

تحصیلات: دکتری

تخصص:مدرس انگلیسی

آقای کامبیز قهرمانی

تحصیلات: کارشناسی

تخصص:مدرس آلمانی

خانم شیما رحیمی

تحصیلات: کارشناسی

تخصص: مدرس انگلیسی

خانم منیره سادات نوده فراهانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تخصص: مدرس انگلیسی

آقای رضا داود آبادی

تحصیلات: کارشناسی

تخصص:مدرس انگلیسی

بهمن مستولی زاده

تحصیلات: کارشناسی

تخصص: مدرس ایتالیایی